Over ons

  • Wie zijn we?

Ervaring die Staat biedt specifieke ondersteuning, zorg en projecten aan in het werkveld van de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven door de inzet van ervaringswerkers en professionals, met als doel om de zorg aan dak- en thuislozen beter aan te laten sluiten op de behoeften van dak- en thuislozen.

 

Ervaring die Staat helpt dak- en thuislozen zelf richting te geven aan hun leven met voor hen zinvolle activiteiten. Wij helpen mensen die bij ons aankloppen weer op weg. Vanuit vertrouwen in ieders mogelijkheden en passie. En de overtuiging dat iedereen ertoe doet. Bij ons kunnen mensen hun eigenwaarde weer opbouwen. Hun unieke talenten (her)ontdekken en verder ontwikkelen. En weer regie nemen over hun eigen leven.

 

We zetten ons in voor de meest kwetsbare mensen in onze stad. We zijn een platte organisatie die dicht bij de leefwereld van de mensen van de straat blijft. We blijven klein om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen. Tegelijkertijd zijn we continu op zoek naar kansen en mogelijkheden om de maatschappelijke opvang te verbeteren en de groeiende daklozen problematiek het hoofd te bieden.

 

Ontstaan

Ervaring die staat is in 2012 ontstaan vanuit het werk van de klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET). Doel was om ‘bottom-up’ een organisatie te laten ontstaan waarin vanuit de behoefte van de daklozen een ander antwoord gegeven kon worden op de hiaten in de zorg aan daklozen. Een organisatie die nauw aansluit bij de wereld van de straat.

 

Lees meer over onze Leidende principes en Bestuur Ervaring die Staat.

 

  • Wat doen we?

We willen op de eerste plaats specifieke ondersteuning, zorg en voorzieningen aanbieden in het werkveld van de Maatschappelijke Opvang via de inzet van ervaringswerkers, met als doel om de zorg aan dak- en thuislozen beter te laten aansluiten op de behoeften van dak- en thuislozen. Tegelijkertijd willen we daarmee een bijdrage leveren aan versterking van het sociale klimaat en de leefbaarheid in de stad.

 

Door onze methode van werken (presentie) stimuleren we mensen weer in contact te komen met hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden waardoor hun eigenwaarde en het geloof in henzelf groeit.

 

Lees meer over onze activiteiten.

 

  • Voor wie werken we?

Stichting Ervaring die Staat richt zich in haar projecten in op dak- en thuisloze mensen en andere burgers die aan de rafelrand van de samenleving staan. Mensen die eenzaam zijn, in armoede leven, psychisch kwetsbare mensen en met name dak- en thuisloze mensen. Onder daklozen worden mensen verstaan die op straat ‘overleven’. Thuislozen zijn mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben maar geen of nauwelijks een sociaal netwerk, dus wel een huis maar geen thuis.

 

In de praktijk zijn dit mensen uit de wijk (vooral mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen in armoede); en mensen uit de hele stad: vooral zorg mijdende dak- en thuislozen, ‘aanlopers’ ofwel zgn. nieuwetijdsmensen, mensen die via WIJ-teams bij ons komen, via UWV en de reclassering.

 

Lees hier meer verhalen.